Blog

Elektronická schránka pre právnické osoby

Vec: Elektronická schránka pre právnické osoby

Vážený klient, 

v nadväznosti na v ostatnom čase medializované informácie o povinnosti začať používať tzv. elektronické schránky, dovoľte mi informovať Vás o povinnostiach, ktoré pre Vás z toho vyplývajú ako aj o procese, ktorý je potrebné absolvovať, aby aj Vaša spoločnosť mohla plnohodnotne využívať elektronické schránky.

V súvislosti s prebiehajúcou informatizáciou spoločnosti, osobitne verejnej správy, bolo zákonom  č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení noviel ustanovené, že od 01.08.2016 začne proces aktivácie tzv. elektronických schránok (ďalej len „e-schránka“) pre všetky právnické osoby. 

E-schránka predstavuje elektronické úložisko, ktoré sa nachádza na stránke ústredného portálu verejných služieb (www.slovensko.sk), a v ktorom sa uchovávajú elektronické správy a notifikácie. E-schránka umožňuje elektronicky komunikovať právnickým osobám s orgánmi verejnej správy (úradmi, inštitúciami, orgánmi verejnej moci) a samozrejme aj naopak týmto orgánom s právnickými osobami.  Po ukončení aktivácie bude mať každá právnická osoba povinne aktivovanú vlastnú e-schránku, do ktorej jej budú zasielané elektronické úradné dokumenty od orgánov verejnej moci (napr. exekučné rozhodnutia, rozsudky a pod.) a dôjde k nahradeniu klasického spôsobu komunikácie s verejnou správou (poštou). Doručené elektronické rozhodnutie do e-schránky má rovnaký právny účinok akoby bolo doručované v listinnej forme. Doručenie v tomto prípade potvrdzuje elektronická doručenka zasielaná do schránky.

Proces aktivácie e-schránok bude prebiehať postupne. Ako už uvádzam vyššie dňa 01.08.2016 začne a v zásade prebehne dvomi spôsobmi:
1.    Schránku aktivujete Vy, a to momentom prvého prístupu (prvého prihlásenia) oprávnenej osoby do e-schránky; alebo
2.    Ak sa do schránky neprihlásite do 01.01.2017, e-schránka bude aktivovaná automaticky v daný deň (01.01.2017), a to bez ohľadu na to, či k nej máte efektívny prístup alebo nie.

Spoločnostiam je teda poskytnuté prechodné obdobie do 01.01.2017, aby si zabezpečili nástroje/možnosti na prístup do svojej e-schránky. Proces aktivácií bude ukončený dňa 01.01.2017. 

Prístup do e-schránky má automaticky každý štatutárny zástupca (t.j. konateľ, nie prokuristi) prostredníctvom vlastného občianskeho preukazu s elektronickým čipom s aktivovanou tzv. online funkciou (osobným bezpečnostným kódom – BOK). Pokiaľ Váš štatutárny zástupca takýto občiansky preukaz nemá, bude si ho musieť najneskôr do konca roku vybaviť – celý proces je obdobný vybavovaniu bežného občianskeho preukazu ako v minulosti, prebieha na príslušných oddeleniach Okresného riaditeľstva PZ s tým, že k občianskemu preukazu obdržíte aj špecifickú čítačku kariet (pripojiteľnú k PC prostredníctvom USB) a pri preberaní nového občianskeho preukazu musíte zadať kódy PIN, PUK a BOK (ako pri platobných kartách), ktoré príslušný zamestnanec zaeviduje do systému. Prosím pri podaní žiadosti, resp. pri preberaní nového občianskeho preukazu upozornite úradníka, že žiadate aj o aktiváciu online funkcie. 

V prípade zahraničných štatutárnych zástupcov/konateľov, títo nemajú možnosť získať občiansky preukaz s elektronickým čipom. Na prístup k e-schránke právnickej osoby musí Váš štatutárny zástupca udeliť oprávnenie fyzickej osobe (občanovi SR, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom). Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s e-schránkou sa zasiela v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom majiteľa e-schránky právnickej osoby na adresu: Úrad vlády SR, P. O. BOX 11, Námestie slobody 1, 810 05 Bratislava 15. V prípade, ak máte výlučne zahraničných konateľov teda musíte vo Vašej spoločnosti určiť osobu, ktorej bude umožnený prístup do e-schránky a tá si následne postupom opísaným vyššie musí vybaviť nový občiansky preukaz. 

Prihlásenie do e-schránky

Na úspešné prihlásenie do e-schránky potrebujete, ako je uvedené už vyššie:
-    občiansky preukaz s elektronickým čipom a definovaným bezpečnostným osobným kódom (BOK)
-    čítačku elektronických kariet 
-    na počítači inštalovaný softvér na prihlasovanie (tzv. eID klient) a ovládače k čítačke kariet (potrebný software je k dispozícii na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie)

Ako uvádzam vyššie, prvým prihlásením do e-schránky je proces aktivácie dokončený, najneskôr však 01.01.2017.

Čo sa týka samotného narábania s e-schránkou tak spomeniem najmä dve skutočnosti:
1.    E-schránka umožňuje nastavenie notifikácie na prijaté správy, pričom notifikácie je možné nastaviť na Vami zadanú e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo (notifikácia formou SMS). T.j. informácie o doručení správy Vám budú následne oznamované do Vašich bežných e-mailových schránok.
2.    Po prístupe a aktivácii schránky už v samotnej e-schránke možno rozhodovať o udelení oprávnení na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a zmene v týchto oprávneniach prostredníctvom na to určenej funkcie.
Komplexný návod na používanie e-schŕanky je k dispozícii na www.slovensko.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím kontaktujte.

S pozdravom

 


Peter Neštepný
advokát


Podobné články

Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov prostredníctvom EPC (energy performance contract) už nebude zaťažovať verejný rozpočet

S takýmto verdiktom prišla dňa 19. septembra 2017 Európska komisia, keď po dlhých rokovaniach s členskými štátmi vydala usmernenie, podľa ktorého investície do energetickej efektívnosti budov verejného sektora viac nemajú zaťažovať verejný rozpočet.

Prečítať článok

Nové pravidlá ochrany osobných údajov (nielen) vo verejnom obstarávaní

Nová právna úprava verejného obstarávania reprezentovaná zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov síce upravuje niektoré osobitné povinnosti verejných obstarávateľov/obstarávateľov súvisiacich s ochranou osobných údajov v postupoch verejného obstarávania, avšak zostala rovnako ako predchádzajúca normatíva chudobná na úpravu tejto problematiky.

Prečítať článok
© 2016 Tatra Tender. Všetky práva vyhradené.
Created by Adbee